The Sarbanes-Oxley Act

Karen Richardson, E.piphany

Richardson explains the rigorous reporting expectations created by the Sarbanes-Oxley Act, and their effect on a company.